js遍历array中的汉字


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<script>
var arrayx=new Array('不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。');

var ch='';
var len=arrayx[0].length;

for(var i=0;i<len;i++){
    ch=arrayx[0].charAt(i);//数组中读取一个汉字
    document.write(ch+' | ');
}
</script>

程序运行结果如下图所示,点击这里亲自运行看看